Khandesh College Education Society's
Moolji Jaitha College
"An Autonomous College Affiliated to K.B.C. North Maharashtra University, Jalgaon."
NAAC Re-Accredited Grade "A" CGPA 3.15 (3rd Cycle) | UGC Honoured "College of Excellence"
"Star College" by Ministry of Science and Technology
Instructions to Students
Regarding UG/PG
January 2022 Examinations.


Click here for
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२
    मधील पदवी आणि    
पदव्युत्तर वर्गाच्या    
परीक्षा दि. १७ जानेवारी २०२२    
पासून ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात    
येणार आहेत. विद्यार्थी ज्या ठिकाणी    
असतील त्या ठिकाणी राहूनच    
परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने द्यावयाची आहे.    
ज्या विद्यार्थ्यांजवळ ऑनलाईन परीक्षा    
देण्यासाठीचे स्वत:चे साधन (संगणक/    
इंटरनेट/ भ्रमणध्वनी) नसेल, अशा    
विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात येऊन    
परीक्षा द्यावयाची आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना    
महाविद्यालयात येऊन परीक्षा द्यावयाची    
आहे,त्यांनी खालील माहिती २९-१२-२०२१     
पर्यंत विकल्पपत्राद्वारे भरावे

Exam Time Tables

Sr. No. Time table for UG/PG January 2022 Examinations
of Autonomous College
Arts
Under Graduate
01 BA_Sem_I_Jan_2022_Examinations
02 BA_Sem_II_Jan_2022_examinations (Revised)
03 BA_Sem_III_Jan_2022_examiantions
04 BA_Sem_IV_Jan_2022_examinations
05 BA_Sem_V_Jan_2022_Examinations
B.V.A
01 BVA_Sem_I_Jan_2022 examinations
02 BVA_Sem_II_Jan_2022 examinations
03 BVA_Sem_III_Jan_2022 examinations
Post Graduate
01 MA_Sem_I_Jan_2022 examinations
02 MA_Sem_II_Jan_2022 examinations
03 MA_Sem_III_Jan_2022 examinations
04 MA_Sem_IV_Jan_2022 examinations
Commerce
Under Graduate
B.Com.
01 BCom_Sem_I_Jan_2022_examinations
02 BCom_Sem_II_Jan_2022_examinations
03 BCom_Sem_III_Jan_2022_examinations
04 BCom_Sem_IV_Jan_2022_examiantions
05 BCom_Sem_V_Jan_2022_examinations
B.B.A
01 BBA_Sem_I_Jan_2022_examinations
02 BBA_Sem_II_Jan_2022_examinations
03 BBA_Sem_III_Jan_2022_examinations
04 BBA_Sem_IV_Jan_2022_examinations
05 BBA_Sem_V_Jan_2022_examinations
B.C.A
01 BCA_Sem_I_Jan_2022_examinations
02 BCA_Sem_II_Jan_2022_examinations
03 BCA_Sem_III_Jan_2022_examinations
04 BCA_Sem_IV_Jan_2022_examinations
05 BCA_Sem_V_Jan_2022_examinations
Post Graduate
01 MCom_Sem_I_Jan_2022 examinations
02 MCom_Sem_II_Jan_2022 examinations
03 MCom_Sem_III_Jan_2022 examinations
04 MCom_Sem_IV_Jan_2022 examinations
Science
Under Graduate
B.Sc.
01 BSc_Sem_I_Jan_2022_examinations
02 BSc_Sem_II_Jan_2022_examinations (Revised)
03 BSc_Sem_III_Jan_2022_examinations
04 BSc_Sem_IV_Jan_2022_examiantions
05 BSc_Sem_V_Jan_2022 examinations
B.Voc.
01 BVoc_Sem_I_Jan_2022 examinations (Revised)
02 BVoc_Sem_II_Jan_2022 examinations
03 BVoc_Sem_III_Jan_2022 examinations
04 BVoc_Sem_IV_Jan_2022 examinations
05 BVoc_Sem_V_Jan_2022 examinations
Post Graduate
01 MSc_Sem_I_Jan_2022 examinations
02 MSc_Sem_II_Jan_2022 examinations
03 MSc_Sem_III_Jan_2022 examinations
04 MSc_Sem_IV_Jan_2022 examinations
Scroll To Top