Khandesh College Education Society's
Moolji Jaitha College
"An Autonomous College Affiliated to K.B.C. North Maharashtra University, Jalgaon."
NAAC Re-Accrediated Grade "A" CGPA 3.15 (3rd Cycle) | UGC Honoured "College of Excellence"
"Star College" by Ministry of Science and Technology

विद्यार्थ्यांसाठी सूचना -
१) विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन फी भरतांना स्वतःचे नाव व माहिती अचूक लिहावे.
२) विद्यार्थ्यांनी आपली फी विद्यार्थी यादीमध्ये तपासून घ्यावी.
३) फी पेमेंट फेल झाल्यास २४ तास वाट पाहावी.
४) फी यशस्वीपणे भरल्याची पावती किंवा स्क्रीन शॉट डाऊनलोड करून ठेवावे.
५ ) ज्या विद्यार्थ्यांनी तृतीय-वर्षामध्ये शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरलेला नसेल त्या विद्यार्थ्यांना ट्यूशन फी नंतर भरावी लागेल.
६) ज्या विद्यार्थ्यांची द्वितीय वर्षाची फी बाकी आहे, त्यांनी तृतीय-वर्षाच्या फी सोबत द्वितीय वर्षाची फी सुध्दा भरावी.

Student List with Remaining Fee
01 T.Y.B.A. - Student List
02 T.Y.B.Com. - Student List
03 T.Y.B.SC. - Student List
04 T.Y.B.B.A. - Student List
05 T.Y.B.C.A. - Student List
06 T.Y.B.Voc. - Student List
07 T.Y.B.F.A. - Student List
08 Fourth Year B.F.A. - Student List
Scroll To Top